119

ČÁST PRVNÍ

ZBRANĚ A STŘELIVO

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1
Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje kategorie střelných zbraní (dále jen "zbraně") a střeliva, podmínky pro nabývání vlastnictví, držení, nošení a používání zbraně nebo střeliva, práva a povinnosti držitelů zbraní nebo střeliva, podmínky pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva a pro provozování střelnic, provozování informačních systémů v oblasti zbraní a střeliva, sankce a výkon státní správy v oblasti zbraní a střeliva.

(2) Zákon se nevztahuje na

a) zbraně, střelivo a vojenskou munici, které jsou nabývány a drženy ve výzbroji ozbrojených sil České republiky,1) ozbrojených bezpečnostních sborů, ozbrojených složek celní správy, zpravodajských služeb České republiky a ozbrojených sil nebo sborů jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
b) zbraně, střelivo a vojenskou munici ve vlastnictví státu, které jsou určeny ke sbírkovým, výzkumně vývojovým nebo muzejním účelům subjekty uvedenými v písmenu a), Ministerstvem vnitra (dále jen "ministerstvo") a Ministerstvem obrany,
c) zbraně, střelivo a vojenskou munici, které jsou určeny k ověřování Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva,3)
d) zbraně, střelivo a vojenskou munici, které jsou kulturními památkami, součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo sbírkovými předměty, které jsou ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí, a
e) zřizování a provozování střelnic subjekty uvedenými v písmenech a) až c) pouze pro jejich potřebu.

§ 2
Vymezení některých pojmů
(1) Druhy zbraní a střeliva jsou vymezeny v příloze.

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) držením zbraně nebo střeliva mít

1. zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí,
2. zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo,
b) nošením zbraně nebo střeliva mít zbraň nebo střelivo u sebe, s výjimkou případů uvedených v písmenu a),
c) místem pobytu adresa trvalého pobytu občana České republiky,4) anebo adresa trvalého nebo přechodného pobytu5) cizince,6)
d) podnikatelem v oboru zbraní a střeliva fyzická nebo právnická osoba, která podle zvláštních právních předpisů7) zbraně nebo střelivo

1. vyvíjí, vyrábí, upravuje, opravuje, znehodnocuje nebo ničí,
2. uschovává, skladuje, půjčuje, přepravuje, nakupuje, prodává nebo k tomu přijímá objednávky, nebo
3. přenechává jiným nebo jejich nabytí, prodej nebo přenechávání zprostředkovává,
e) přenecháním zbraně nebo střeliva poskytnutí možnosti jiné osobě se zbraní nebo střelivem fakticky nakládat.


Zákon o zbraních a střelivu 119.